Tredje delperioden 1970 - 2005 = 35 år

1970

Folkhem önskar ta hyra för båtplatser.

Reguljära färg-TV-sändningar påbörjas.

Första valet till enkammarriksdagen.

40 timmars arbetsvecka.

Barn utom äktenskapet får rätt ärva bägge föräldrarna.

Porren släpps fri genom att paragrafen om att såra tukt och sedlighet avskaffas från tryckfrihetslagen.

Regeringen inför 8/10 allmänt prisstopp ffg sedan andra världskriget. 

1971

Kommunen köper Lindalen-Njupkärr-Skälsätra av Olsson & Skarne.

Tidningen Tyresö Nyheter läggs ner.

Kommunen planerar stor båtuppläggningsplats på Storängen vid Raksta, eventuellt redan till hösten1972.

Stadsingenjörskontoret kommer med sin plan för strandområden inom Brevikshalvön i oktober och byggnadsnämnden godkänner planen 21 okt.

En oljebil välter den 24 juni på Morkärrsvägen och 4000 liter olja rinner ut i diket och förorenar många grävda brunnar. Oljeinfekterad jord schaktas bort mellan 29 juni och 2 juli. Därefter är det bara Mokärrsvägen 22 som har infekterad brunn. Försäkringsbolaget lovar gräva ny brunn där i september.

Särbeskattning ersätter sambeskattning.

Almstriden i Kungsträdgården den 12 maj. 

1972

Tyresö brandstationen klar.

Antalet poliser i Tyresö utökas från 1 till 3. Socialdemokraterna övertar tidningsnamnet Tyresö Nyheter och börjar ge ut tidningen i mars.

Kommunalt renhållningsmonopol införs, vilket medför dyrare sophantering.

Kommunen köper 190 ha mark vid Södra Lindalen, Södra Njupkärr och Skälsätra från Ohlsson & Skarne.

Lag om löntagarrepresentation i företags styrelse.

Ett- och två-öringarna försvinner. 

1973

Gemensamhetsanläggning inrättades tvångsvis 12/2 vid Klövberget, Noretviken och Ådängen - mot Folkhems vilja (efter tre års juridiska tvister)

Dollarn frikopplas från guldet, dvs devalveras och det internationella valutasystemet blir instabilt.

Olje- och bensinransonering 6  dec (till 29 januari 1974). Norrmalmstorgsdramat.

Rätt till 10 dagars betald ledighet när barn föds.

Miljöavgift införs på engångsförpackningar och returglas. 

1974

Domusvaruhuset öppnar 14 nov.

TÖI, Tyresö Östbygds Intresseförening bildas.

Myndighetsåldern sänks till 18 år. 

1975

Tyresö simhall invigs 14 dec.

Kommunen vill bygga P-platser på Japanska trädgårdstomten i Brevik.

Kommunen vill tillåta marina i Brevik.

Föräldraförsäkring och studiemedelslag.

Fri abort t.o.m.18:e veckan. 

1976      

Tyresö Arbetarkommun firar 50-årsjubileum.
Orrje VA-inventerar Brevikshalvön under sommaren.

Medbestämmandelagen.
Rätt till 6 timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar.

1977

Tyresö kyrka och dess gravkor renoveras.
Byggnadsnämnden beviljar byggnadslov för marina vid Breviksnäs. Överklagande till länsstyrelsen medför en syn på plats 14 november 1977. Projektet stoppas av länsstyrelsen under år 1978.
Kommunen övertar grönområdena från Folkhem.

Fem veckors semester.

1978      

Kommunen övertar Folkhems grönområden    så att alla resterande grönområden vid saltvattnet nu ägs av kommunen. (Trintorpsbadet övertog kommunen redan 1976.)
Posten planerar 1977 att flytta till ICA-affärens hus, vilket sker år 1978.
Posten beslutar införa stadsbrevbäring från 3/3 1980 för inre delen av halvön ut till Tegelbruksvägen, vilket medför att envar där får rätt till brevlåda vid tomtgräns.

Den första mobiltelefonen ut på marknaden.

1979

Kommunstyrelsen beslutar i juni om 50+30 kvm och ej WC.

Det europeiska monetära systemet EMS bildas.
Sommartid införs.
Aga förbjuds i Sverige.

1980

Tyresö isbana klar14/12.
TVF överklagar de minskade byggrätterna. Regeringen beslutar 30/4  att byggrätterna på yttre delen av halvön ska återställas till 1972 års nivå (=70+30kvm) och att kommunen på den inre delen ska kunna ge dispenser tills kommunen klarat ut byggrätterna bättre där.
Kommunen kräver 180 kr/båtplats och år.

Kärnkraftsomröstning 23/3.
Den första kvinnliga värnpliktiga rycker in (vid F16 i Uppsala).

1981

Tyresö har landets längsta daghemskö.

 

Lösdriverilagen från 1885 upphävs: länsstyrelsen kan inte längre döma lösdrivare till tvångsarbete.
Regeringen devalverar kronan och inför prisstopp den 14/9.
Rysk u-båt på grund i Karlskrona den 27/10.

1982

Tyresö gymnasium klart i augusti.
Bollmoravallen klar. Brevikshalvöns tre kvarvarande telefonkiosker tas bort av Televerket.

Ny namnlag: vid giftermål får kvinnan och mannen välja vems efternamn de vill.
Thatcher till makten (till 1991) i UK och Falklandskriget börjar.
Indikationer 1/10 på främmande u-båt i Horsfjärden vilket startar en 4 veckors jakt.

1983

Uddby kraftstation börjar tas i bruk igen.
Överenskommelse (efter 9 års arbete) mellan Båtrådet och kommunen om 10-årigt arrendeavtal för bryggor (med 5 års förlängningar) med årsavgiften 15 kr/löpmeter brygga. Båtklubbarna får rättslig grund att hävda sin rätt gentemot utomstående rörande båtplatser, svajplatser och bilparkering.

Alla yrken öppna även för kvinnor – även inom försvaret.

1984

Kampanjen ”Trivsamma Tyresö” startar och pågår t.o.m 1987.
Arbetsgruppen Dyviks Lövängar börjar restaurera lövängarna.
Marenkommittén gör enkät om Breviksmaren.

Dalarö lots dras in.

1985

Kommunala Rättspartiet blir en maktfaktor i kommunpolitiken.

Gorbachev inför Perestrojka i SSSR

1986

Olof Palme mördas 28 februari och Tyresöbon Ingvar Carlsson blir statsminister.
Marenkommitténs förslag beträffande Breviksmaren dör vid stormigt möte 9/8 till följd av motsättningar.

Chernobylkatastrofen den 26 april oroar många.

1987

Kommunen vill införa detaljplanebestämmelser för Brevikshalvön med 50+30 och inga dispenser under 15 år.

Telegrafbergets utkikstorn byggs.

Sambolagen.

Riksdagen beslutar den 6/5 aatt införa hjärndöd.

1988

Kommunen ger bygglov till 4 flytbryggor i Breviks-maren och regeringen avslår två av dem år 1991.

Miljöpartiet kommer in i riksdagen.

Den 1/1 byter Sverige dödsbegrepp från hjärtdöd till hjärndöd.

1989

Tyresö Centrum byggs in och bussterminalen byggs över. Den ¼ döps centrum om till Tyresö Centrum (f.d. Bollmora Centrum).

Trålaren Maria Sofia (byggd 1952) börjar restaureras vid Breviks Brygga.

Kommunen utreder Brevikshalvöns vattentillgång.

Valutaregleringen avvecklas.

Öststaterna faller sönder.

Berlinmuren börjar rivas i november.

Riksdagen beslutar kommunalisera skolorna.

1990

Föreningen Trivsammare Östra Tyresö bildas på hösten.

Länsstyrelsen beslutar att Breviksvägen inte ska vara statlig längre utan ingå i Tyresö vägförening.

Kuwait invaderas av Irak. Tyskland återförenas.

Momsen höjs till 25 procent.

1991

Ett tio tons klippblock ramlar ner nära ett hus på Ällmoravägen.

KDS och Ny Demokrati kommer in i Riksdagen. Maastrichtfördraget om att bilda EMU.

Sverige ansöker om att gå in i EG.

1992

Pappamånad införs i föräldraförsäkringen.

Kronan får flytande växelkurs 19/11.

1993

Vandrarhemmet Lilla Tyresö öppnas.

Tyresöpolisen flyttas från Handens till Nacka polisdistrikt.

EG byter namn till EU i en folkomröstning.

1994

Rapporten ”Tyresån – mål och åtgärder” remitteras.

Sverige säger 13/11 ja till EU med 52,3 % mot 46,4 %..

Estonia förliser den 28/9.

1995

Sandholmarnas naturreservat bildas.

Kommunens detaljplan för Breviksmaren ger förutsättningar för de stora pontonbryggorna.

Tyresö slott restaurerat.

Kommunen köper Telegrafberget-Ällmoraträsk-Klövberget & Orrnäsberget från Folkhem.

Dalarö kustpostering dras in.

Sverige går med i EU den 1/1.

Bara hälften av årskullarna kallas in till värnplikt.

1996

Vaxholmsbåtar börjar trafikera Breviks Brygga igen.

Kommunens ”Program för friluftsomården” innehåller många egendomligheter beträffande Brevikshalvön.

Mobiltelefonin börjar slå igenom.

Matmomsen sänks till 12 %.

1997

Tyreså-projektet får en halv tjänsteman för samordning av åtgärder. Kommunens Översiktsplan antyder kommunalt VA till Brevikshalvön och cykelväg längs stranden förbi Tyrede.

Genmanipulerad mat börjar säljas i USA.

1998

Den nästan alltid tomma P-platsen vid Öringhamnsvägen byggs.

Ny lag om enskilda vägföreningar (med andelstal efter nytta i stället för taxeringsvärde).

1999

Kommunen betalar ut 700 kr/fastighet med mantalsskriven ägare på Brevikshalvön.
Luleå Tekniska Universitet gör en VA-inventering av Brevikshalvön under sommaren.

Barsebäck 1 stängs.

Kadaverfoder till djur förbjuds.

 

2000

Förslag till fördjupad översiktsplan för Östra Tyresö.
Kommunen gör förslag till naturreservat för Dyviks Lövängar enligt Tomtägareföreningens förslag 1999.

Människans arvsmassa förklaras kartlagd.

2001

Tyreså-projektet får ytterligare en halv tjänst för projektledning. Många arbetsgrupper diskuterar Brevikshalvöns utveckling.

Anställda får rätt men inte skyldighet att arbeta till 67 års ålder. Fastighetsskatten sänks till 1,2 % av taxeringsvärdet.

Postkontoren läggs ner.

2002

Fördjupad Översiktsplan föreslår kommunalt VA till Brevikshalvön.

Maxtaxor i barnomsorgen införs.

2003

Kommunen antog fördjupad ÖP för östra Tyresö 13/3.

EMU-omröstning säger nej till euron (som funnits sedan 2002).

2004

Fönstren på Tyresö kyrka renoveras.

Sverige passerar 9 miljoner invånare.

2005

Skolan vid Nytorpsvägen börjar byggas.
Tyresö brygga vid Trintorp börjar byggas.
Kommunalt vatten börjar dras ut till Nytorpsområdet.
Direktbuss börjar gå till Stockholm C.

Friår införs för 12 000 personer.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)